Havdalah to end Rosh Hashanah

20 September 2020, 8.00pm